Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Gospodarka przestrzenna

studia I. stopnia

Jeśli chcesz zajmować się zarządzaniem przestrzenią na poziomie gminy, województwa oraz kraju; opracowywaniem dokumentów planistycznych; sporządzaniem analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziałem w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju oraz programów rozwoju regionalnego i lokalnego; uczestniczeniem w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; doradztwem w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji to wybierz GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ.


 

Opis kierunku

Gospodarka przestrzenna to 3-letnie studia, w czasie których łączy się teorię i praktykę dotyczącą planowania przestrzennego oraz interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Po zakończeniu studiów uzyskasz tytuł licencjata.

W ramach studiów będziesz uczestniczył m.in. w zajęciach z podstaw gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, strategii rozwoju gminy, urbanistyki, rewitalizacji, ekonomiki miast i regionów, systemów informacji geograficznej, komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Dodatkowe zajęcia dotyczyć będą tematyki pokrewnej, np. ochrony środowiska, demografii, systemów osadniczych, kształtowania krajobrazu itp. Poznasz także zasady projektowania oraz rysunku technicznego i planistycznego.

 

CZEGO SIĘ UCZYMY? - wykaz przedmiotów

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ.

 

studia II. stopnia

Jeśli chcesz się przygotować do: kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z potrzebami człowieka, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; opracowania dokumentów planistycznych; sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych czy doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji – GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest kierunkiem dla Ciebie!


 

Opis kierunku

Gospodarka przestrzenna to 2-letnie studia, w czasie których łączy się teorię i praktykę dotyczącą uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł magistra.

W ramach studiów będziesz uczestniczył m.in. w zajęciach z architektury i urbanistyki, projektowania CAD, opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, polityki regionalnej i zarządzania projektami, marketingu terytorialnego, tworzenia ocen oddziaływania na środowisko, grafiki i wizualizacji komputerowej, funkcjonowania człowieka w środowisku, projektowania infrastruktury technicznej, zagospodarowania obszarów zdegradowanych oraz planowania przestrzennego w Europie

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ