Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Rozprawy Naukowe IGRR

Tom 51
Wzorce struktury hierarchicznej miejskich układów handlowych na tle transformacji ustrojowej.
Badania na przykładzie wybranych miast południowej Polski.

Mayer-Wydra M.
Wrocław 2020

ISBN 978−83−62673−78−0

 

Tom 50
Kolej pasażerska we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku – problemy i wyzwania.

Małysz M., Tomczak P.
Wrocław 2020

ISBN 978−83−62673−77−3

 

Tom 49
Przestrzeń miejska jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej.

Grochowska A., Jurkowski W. (red.)

Wrocław 2020

ISBN 978−83−62673−76−6

 

Tom 48

Wybrane aspekty współczesnej turystyki.

Rozenkiewicz A. (red.)

Wrocław 2021

ISBN 978−83−62673−75−9

 

Tom 47
Poszukiwanie osób zaginionych w terenach otwartych: przegląd stosowanych metod.

Jurecka M., Niedzielski T.
Wrocław 2020

ISBN 978−83−62673−74−2

 

Tom 46
Innowacyjność a zmiany struktury przestrzennej przemysłu na przykładzie Śląska.
Brezdeń P.

Wrocław 2020

ISBN 978−83−62673−73−5

 

Tom 45
Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich.

Tomczak P. (red.)
Wrocław 2019

ISBN 978−83−62673−72−8

 

Tom 44
Przestępczość w przestrzeni – geograficzne badania zjawiska w wielkim mieście (przykład Wrocławia, Krakowa i Poznania).

Lisowska-Kierepka A.
Wrocław 2019

ISBN 978−83−62673−71−1

 

Tom 43
Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

Jurkowski W.
Wrocław 2019

ISBN 978−83−62673−67−4

 

Tom 42
Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771—2012.

Spallek W.
Wrocław 2018

ISBN 978−83−62673−63−6

 

Tom 41
Geografia internetu.

Janc K.
Wrocław 2017

ISBN 978−83−62673−62−9

 

Tom 40
Sieć współpracy transgranicznej na pograniczach Polski

Dołzbłasz S.
Wrocław 2017

ISBN 978−83−62673−56−8

 

Tom 39
Struktura funkcjonalno-przestrzenna lokalnego zespołu osadniczo-produkcyjnego Jelcza-Laskowic.

Bałach-Frankiewicz J., Ciok S., Ilnicki D.
Wrocław 2016

ISBN 978−83−62673−55−1

 

Tom 38
Konflikty przestrzenne w planowaniu przestrzennym obszaro w metropolitalnych na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego.

Grochowska A.
Wrocław 2016

ISBN 978-83-944215-9-5

 

Tom 37
Przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na wybranych przykładach.

Dudzik-Deko P.
Wrocław 2015

ISBN 978-83-62673-51-3

 

Tom 36
Cyrkulacyjne uwarunkowania przestrzennego rozkładu temperatury powietrza na terenie zróżnicowanym morfologicznie na przykładzie Sudetów.

Ojrzyńska H.
Wrocław 2015

ISBN 978−83−62673−50−6

 

Tom 35
Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych.
Szmytkie R.
Wrocław 2014
ISBN 978−83−62673−45−2

 

Tom 34
Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne vol. 2.
Brezdeń P., Szmytkie R. (red.)
Wrocław 2014
ISBN 978−83−62673−42−1

 

Tom 33/2
Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej.
Ciok S., Janc K. (red.)
Wrocław 2014
ISBN 978−83−62673−44−5

 

Tom 33/1
Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej.
Ciok S., Dołzbłasz S. (red.)
Wrocław 2014
ISBN 978−83−62673−43−8

 

Tom 30
Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia.
Namyślak B.
Wrocław 2013
ISBN 978−83−62673−30−8

 

Tom 29
Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych.
Ilnicki K., Janc K.

Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−28−5

 

Tom 28
Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych.
Ciok S., Dołzbłasz S.
Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−27−8

 

Tom 27
Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej.
Ciok S., Raczyk A.
Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−26−1

 

Tom 26
Atlas temperatury powietrza w Polsce: studium metodyczne.
Szymanowski M., Kryza M., Spallek W.
Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−25−4

 

Tom 25
Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej.
Pijet-Migoń E.

Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−23−0

 

Tom 24
Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne vol. 1.
Namyślak B., Szmytkie R. (red.)
Wrocław 2012
ISBN 978-83-62673-21-6

 

Tom 23
Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska.
Ciok S., Janc K. (red.)
Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−20−9

 

Tom 22
Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych.
Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P.
Wrocław 2012
ISBN 978-83-62673-17-9

 

Tom 21
Przemiany wybranych komponentów środowiska przyrodniczego rejonu wałbrzyskiego w latach 1975-2000, w warunkach antropopresji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przemysłu.
Wójcik J. 

Wrocław 2011
ISBN 978-83-62673-12-4

 

Tom 20
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. 2.
Namyślak B. (red.)
Wrocław 2011
ISBN 978-83-62673-11-7

 

Tom 19
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. 1.
Namyślak B. (red.)
Wrocław 2011
ISBN 978-83-62673-10-0

 

Tom 18
Klimatyczne uwarunkowania rozwoju zjawisk lodowych w jaskiniach o odmiennych cechach środowiska.
Strug K.
Wrocław 2011
ISBN 978−83−62673−07−0

 

Tom 17
Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski.
Widawski K.
Wrocław 2011
ISBN 978-83-62673-04-9

 

Tom 16
Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle wyników pomiarów wytrzymałości skał i analiz numerycznego modelu wysokości.
Placek A.
Wrocław 2011
ISBN 978-83-62673-03-2

 

Tom 15
Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS.
Netzel P. (red.)
Wrocław 2011
ISBN 978-83-62673-02-5

 

Tom 14
Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki.
Migoń P. (red.)
Wrocław 2010
ISBN 978-83-62673-00-1

 

Tom 13
Rolnicza spółdzielczość produkcyjna na Dolnym Śląsku po 1989 roku.
Tomczak P.
Wrocław 2010
ISBN 978-83-928255-6-2

 

Tom 12

Modelling the concentration and deposition of air pollutants in Poland with the FRAME model.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M.

Wrocław 2009

ISBN 978–83–928193–7–0

 

Tom 11

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań.

Ilnicki D.

Wrocław 2009

978–83–928255–5–5

 

Tom 10

Dolny Śląsk. Studia regionalne.

Łoboda J. (red.)

Wrocław 2009

978–83–928255–4–8

 

Tom 9

Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku. Wybrane aspekty.

Widawski K. (red.)

Wrocław 2009

978–83–928193–4–9

 

Tom 8

Zróżnicowanie przestrzenna kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce.

Janc K.

Wrocław 2009

978–83–928255–3–1

 

Tom 7
Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska.
Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H.
Wrocław 2009
ISBN 978–83–928255–2–4

Tom 6
Miasta–zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim.
Szmytkie R.
Wrocław 2009
ISBN 978–83–928193–3–2

Tom 5
Bioklimat Wrocławia.
Sikora S.
Wrocław 2008
ISBN 978–83–928193–2–5

 

Tom 4
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno–przestrzennych 'Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni'.

Dołzbłasz S., Raczyk A. (red.)
Wrocław 2008
ISBN 978–83–928255–1–7

Tom 3
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno–przestrzennych 'Europa bez granic – nowe wyzwania'.
Ilnicki D., Janc K. (red.)
Wrocław 2008
ISBN 978–83–928255–0–0

Tom 2
Struktura i funkcjonowanie geokompleksów w dolinie Odry między Oławą a Wrocławiem
Horska-Schwarz S.
Wrocław 2007
ISBN 978–83–921524–6–0

Tom 1
Zapis zmian klimatu w górnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i w zachodniej części Ukrainy.
Jary Z.
Wrocław 2007
ISBN 978–83–921524–5–X